previous thumbnails next
agm2011pic025.jpg, 9442 bytes
25. Ron Gray.   AGM2011.   (Thanks to Eric Pigdon.)
previous thumbnails next