previous thumbnails next
Pete Kenny and Doug Aitken - about 1959.   (Thanks to Phil Riggott.)
previous thumbnails next